تخلف عدم استحکام بنا

طبق قانون شهرداری، تصمیم گیری و اجرای تدابیر موثر در مورد بناهای خطرناک در معابر از جمله وظایف شهرداری است که شامل ساختمان‌های مجاز و غیرمجاز می شود. این موضوع از نظر فنی شامل مجموعه ای از امور مربوط به ساختمان می شود که باید براساس ضوابط مهندسی و معماری انجام شوند. مثل: مراحل پی سازی، شناسایی خاک محل احداث، اجرای شالوده ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده و مقاومت آنها و ...


رسیدگی به تخلف

براساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ایران رسیدگی به موضوعاتی مانند تخلف عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 می باشد. كميسيون می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد:

.
نقش مهندس ناظر

مهندسان ناظر که عضوی از سازمان نظام مهندسی هستند موظف به نظارت مستمر جهت انطباق ساختمان با محاسبات فنی، مشخصات پروانه و نقشه های ضمیمه آن و گواهی دادن به عملیات اجرایی ساختمانی تحت مسئولیت شان هستند. به همین دلیل یکی از مهمترین ارکان موثر در جلوگیری از احداث ساختمان های غیرایمن و فاقد استحکام می باشند.

تخلفات ساختمانی - آپارتمان - ساختمان - شهرداری - کمیسیون ماده 100 - پروانه ساخت و ساز - مهندس ناظر - عدم استحکام بنا - اصول فنی - مشهد - بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید